İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:28 İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu TCL Electronics Turkey Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimizin, SMS, çağrı, e-posta gibi elektronik yöntemlerle pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirmesine yönelik verdiğiniz izinle doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), anlık bildirim, e-posta, otomatik makinelerden arama, telefonla arama, sosyal medya vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ad, soyad ve iletişim bilgileriniz işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iletişim izni verdiğinizi beyan ettiğiniz izin sayfası vasıtasıyla kısmen otomatik olan yöntemle Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza verilmesi, Kanun’un 5/2 (c) maddesi hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve Kanun’un m. 5/2 (f) hükmü uyarınca Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle toplanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak iletişim faaliyetlerinin ifası için hizmet alınan tedarikçimize, ayrıca sunucuları yurt dışında olan iş ortaklarının oluşturduğu bilgisayar programları aracılığıyla yurt dışına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

İletişim bilgileriniz, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca iletişim izinlerinin yönetimi için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılmaktadır.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı “Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:28 İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul” adresine gönderme ve “[email protected]’’ e-posta adresine iletme yöntemi ile de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verileriniz Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.