İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:28 İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul” adresinde yer alan TCL Electronics Turkey Ticaret Limited Şirketi (“TCL Electronics” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz tarafından düzenlenen çekiliş ve kampanya faaliyetlerine katılımız kapsamında ad, soyad, e-posta, telefon, adrese ilişkin kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verileriniz kampanya/çekiliş faaliyetlerimizin yürütülmesi, çekilişe katılım sağlamanız, çekiliş sonucunda hediye kazanmanız durumunda tarafınızla iletişime geçilebilmesi, çekilişi kazanmanız halinde adınızın internet sitesi ve sosyal medya mecralarımız üzerinde yayımlanması; t-shirt beden bilgisine ilişkin kişisel veriniz ise çekilişe katılan katılımcılarımız kazanmasalar dahi Şirketimiz tarafından t-shirt hediyesinin katılımcılara gönderilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan tarafınızca doldurulan form vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemle, veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, Kanun’un 5/2 (f) hükmünde belirtilen temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz çekiliş sonucu itibarı ile basın bültenlerinde, internet sitemizde ve sosyal medya mecralarında yayımlanması durumunda Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle gerçekleştirilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri talep halinde resmi mercilerle, kamu otoriteleriyle, çekiliş sonuçlarının açıklanacağı mecra olarak yurt dışı menşeili sosyal medya platformlarına, bu kapsamda şirketin iş süreçleri kapsamında sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurt dışında, Şirketimiz iştirakleriyle ve ilgili iş ortakları ve tedarikçilerimiz ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarabilecektir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde/yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak Şirket’in “Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:28 İç Kapı No:8 Üsküdar/İstanbul” adresine posta yoluyla veya [email protected] adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.